Στόχος των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων –ανεξαρτήτως τόπου διαμονής – σε υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην πρόληψη ασθενειών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, και στην μείωση έκτακτων ιατρικών περιστατικών.

Μέσω της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου, καταγράφεται το ιστορικό του κάθε εξεταζόμενου και τυχόν ευρύματα των εξετάσεων με σκοπό την παρακολούθηση και ενημέρωσή του σχετικά με την κατάρτιση της υγείας του και τη σύσταση περισσότερων οδηγιών, όπου κρίνεται απαραίτητο, με βάση τα ευρήματα προηγούμενων επισκέψεων της επιστημονικής ομάδας.

Πρόκειται για ένα Καινοτόμο Ιατρικό πρόγραμμα αναβάθμισης των Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια της Ελλάδας.